Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Allmänt om utvecklingsarbetet

Målsättningen för utvecklingsarbetet är att de tjänster som kunden behöver bildar en helhet, en fullständig servicekedja och serviceenhet, oavsett vilken organisation det är som tillhandahåller tjänsterna. Slutresultatet bör vara ett mer sammanhängande tillvägagångssätt, och detta kan också säkerställa en mer jämlik ställning för kunderna och patienterna då de utnyttjar tjänsterna.

Det väsentliga är att förbättra tillgången på mentalvårds- och missbrukstjänster för olika målgrupper, att harmonisera tjänsterna och att stärka de förebyggande tjänsterna för att de behövande erbjuds hjälp i tid inom primärservicen. Nära kopplade till detta är socialtjänsterna för vuxna. Vad gäller handikappservice, kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid att harmonisera bedömningen av behovet av tjänster där det är möjligt.

Nyckelverktygen utgörs av gemensamma utvecklingsprojekt för kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland, t.ex. Framtidens social- och hälsocentral och Omstruktureringsprojektet. Också annat arbete pågår i Egentliga Finland för att utveckla mentalvården och sociala tjänster för den arbetsföra befolkningen.  Dessutom pågår arbete i syfte att utveckla missbruks- och handikapptjänsterna. Genom insatser vid sidan om arbetet och med hjälp av projektarbete uppnås målen som man kommit gemensamt fram till. Organisationsplanen för social- och hälsovården i Egentliga Finland gäller fram till slutet av år 2021.

Kontaktuppgifter

Mikko Pakarinen
Social och hälsovårdsdirektör / St. Karins stad
(ordf. för den regionala arbetsgruppen)
[email protected] Tfn. 050 512 9270

Regional arbetsgrupp: Mentalvårds- och missbrukartjänster, sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning:

 • Heikkilä Jyrki, chef för ansvarsområdet psykoser, psykiatri, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Hietala Sari, chef för boendeservicen, Kommunförbundet för Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt
 • Kallio Kristian, överläkare, Nådendal
 • Kiviluoto Jenni, direktör för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP), Åbo
 • Lehto Elina, socialarbetare, Reso
 • Oksanen Pasi, utvecklingschef, Åbo
 • Pakarinen Mikko, social- och hälsovårdsdirektör, St. Karins
 • Rasinkangas Jarkko, specialforskare, institutionen för sociala vetenskaper, Åbo universitet
 • Reiman Katja, utvecklingschef, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Salo Petri, sakkunnigläkare, Åbo
 • Santalahti Ville, planerare, Oy Vasso Ab (Egentliga Finlands kompetenscenter inom sociala området)
 • Sundell Ulriika, överläkare, St. Karins
 • Virenius Suvi, överskötare, ansvarsområde affektstörningar, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Nyckelord: mentalvårdstjänster , sociala tjänster , missbrukartjänst