Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Digikliniken – central produktionsenhet för distanstjänster

För att stöda serviceproduktionen på primärnivå utvecklas och förverkligas en serviceproduktionsenhet som fungerar på distans och som täcker hela Egentliga Finland.  Denna enhet kallas digiklinik.

Digikliniken grundar sig på målsättningarna för programmet Framtidens social- och hälsocentral: tjänsterna ska vara tillgängliga på jämlika grunder och i rätt tid och kontinuiteten av tjänsterna ska förbättras.   Digiklinikprojektet kommer att garantera jämlik utveckling av elektroniska tjänster inom hela Egentliga Finland och tillgång på service också utanför tjänstetid.

Det finns redan nu elektroniska verktyg som lämpar sig för digikliniken.  Dessa verktyg och modellen för serviceproduktionen kommer i första skedet av utvecklingen att beröra endast vissa hälsoproblem som kan handläggas på distans.

Digikliniken uppbyggs i samarbete med de digitala reformer som anknyter till strukturreformprojektet inom social- och hälsovårdsreformen. Redan existerande elektroniska verktyg och tjänster som tagits i bruk inom Egentliga Finland, t.ex. innehållen i Omaolotjänsten, kommer att utnyttjas för serviceproduktionen.

Produktionen av digikliniken inleds enligt plan på hösten 2021 och avslutas i slutet av år 2022.

Projektet förvaltas av Åbo stads välfärdssektor och alla kommuner i området och också Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar i det.

Kontaktuppgifter:
Janne Mononen
Projektchef, programmet Framtidens social- och hälsocentral, digikliniken
Tfn. 040 6240 863
[email protected]
Åbo stad