Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Kraft i vardagen

Med arbetet enligt principen Kraft i vardagen vill man stärka deltagarnas förmåga till egenvård och därigenom förbättra deras vardagsfunktioner och livskvalitet.

Verksamheten bygger på metoder med påvisad effekt.  Verksamheten i Kraft i vardagen-grupperna grundar sig på jämlikhet, på att deltagaren tror på sina egna resurser att klara av vardagen och på att lära sig använda problemlösning som grunden för sättet att agera.

Verksamheten Kraft i vardagen lämpar sig för personer med sådana utmaningar i livet som inverkar på vardagsfunktionerna.  Orsakerna till dessa utmaningar kan ligga i utmattning, ensamhet, arbetslöshet, förstämning eller långvarig sjukdom (hos vederbörande eller anhörig). Gruppverksamheten för att befrämja egenvård enligt principen Kraft i vardagen hjälper deltagarna att hitta lösningar på vardagens utmaningar.

Kraft i vardagen-gruppen fungerar en bestämd tid.  Gruppen möts sex gånger med en veckas intervall.  Varje möte tar 2,5 timmar.

Under mötena får deltagarna bekanta sig med verktygen för egenvård i syfte att

  • få kontroll över sin egen hälsa och sitt välbefinnande
  • hålla sig aktiv i vardagen
  • leva ett fullgott liv trots utmaningar

Målsättningen är att arbetet med Kraft i vardagen kommit startat i alla kommuner i Egentliga Finland före utgången av år 2022 och att det etablerat sig som en bestående del av kommunens serviceutbud.  Det praktiska utförandet sker i samarbete mellan Kraft i vardagen-teamet och kommunala aktörer.

Kraft i vardagen är en del av helheten Framtidens social- och hälsocentral. Åbo stads välfärdssektor i samarbete med kommunerna i Egentliga Finland och Kommunförbundet står för det operativa förverkligandet.

Kontaktuppgifter:
Riikka Korhonen
projektchef, Kraft i vardagen
tfn. 040 6117 393
[email protected]
www.arkeenvoimaa.fi