Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Mindre övervikt och stillasittande

Näring av god kvalitet, tillräcklig sömn och motion har stor betydelse för människans välbefinnande.  Levnadsvanorna är centrala då det gäller att förebygga övervikt och välståndssjukdomar. Hälsosamma levnadsvanor skapas redan i barndomen och de har en betydande inverkan också på arbetsförmågan bland den vuxna befolkningen och på funktionsförmågan hos seniorer.

Pilotprojekt:  Skolan som välståndssamfund – sundare levnad 

Den fysiska konditionen hos en stor del av barnen och ungdomarna är enligt MOVE-mätningar oroväckande svag.   Genom samarbete mellan olika aktörer i skolvärlden är det möjligt för dessa aktörer att uppbygga samfund och omgivningar som stöder barnens och de ungas välbefinnande bättre än vad fallet är nu.  Åbo stad driver ett pilotprojekt med ett flertal aktörer.

Projektchef: Lisa Salonen, Åbo stad, [email protected] 040 623 6823

Handledningen av levnadsvanorna utvecklas

Utvecklingen av handledningen i frågor om levnadsvanorna hör till projektet Framtidens social- och hälsocentral

Som en sorts partner till handledningen av levnadsvanorna finns underarbetsgruppen för motion och idrott som uppgör modeller för hur handledningen och rådgivningen i frågor om idrott och motion bör ske inom ramen för kommunernas idrotts- och motionstjänster.  Uppgiften är att för alla åldersgrupper definiera arbetsfördelningen för dem som ska handleda i frågor om levnadsvanorna inom social- och hälsovården.  Inom projektet beaktas också hur mycket eller litet vardagsmiljön stöder människornas egen aktivitet.

Projektchef: Minna Lainio-Peltola, Åbo stad, [email protected]

Utveckling av god nutrition

Arbetsgruppen för näringsfrågor kartlade med hjälp av en riksomfattande enkät (Ravitsemuksella hyvinvointia = Välbefinnande genom rätt näring) nuläget i kommunerna gällande stödinsatser för god näring.  På basis av svarsanlysen kommer åtgärder som stöder rätt nutrition att behandlas inom hyte-koordinatorernas nätverk.  Målsättningen är att finna lämpliga sätt att stöda sådana åtgärder i kommunerna som främjar kommuninvånarnas nutrition.

Projektchef: Soile Ruottinen, Salo stad, [email protected]

Nyckelord: övervikt , levnadsvanor , nutrition