Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Egentliga Finland i bräschen för utvecklingen – medicinfri sömnvårdsmodell tas i bruk i alla hälsocentraler  

Egentliga Finland ligger i bräschen för ibruktagning av en medicinfri sömnvårdsmodell.  Modellen tas i bruk i alla hälsocentraler i regionen.  Den utgör ett led i programmet Framtidens hälsocentral, och utbildning i modellen har inletts.  Inom de närmaste månaderna kommer varje hälsocentral i Egentliga Finland att ha en sömnskötare.

Behovet av bättre vård av sömnlöshet blev uppenbart efter en kartläggning av utvecklingsbehoven i Egentliga Finland som gjorts av representanter för primärvården.  Man fann att olika sömnproblem är vanliga.  Sömnsvårigheterna försämrar vårt välbefinnande och inverkar ogynnsamt på vår funktionsförmåga.  Psykiska och fysiska sjukdomar kan också framträda.

– Projektet har fått ett lyft särskilt av att insikten om behovet och målsättningarna är samstämmig inom hela regionen. Kommunerna uppfattar frågan som viktig och vill förbinda sig att ta i bruk nya verksamhetsformer, säger planerare Linda Dalbom, ledare för projektet.

Målsättningen är att hälsovårdscentralerna i Egentliga Finland kan, efter slutfört projekt, erbjuda medicinfri behandling av sömnlöshet oberoende av var den drabbade bor.

Genom engagemang och förankring lyckas vi

När nya medel tas i omfattande bruk krävs långsiktigt arbete och stram uppföljning.  Erfarenhetsmässigt är projekten nämligen ofta alltför kortvariga i förhållande till målsättningarna, och då vill den operativa delen av planeringen bli på hälft.  I projektet som gäller livsstilshandledning har man beaktat denna risk redan i planeringsskedet för att undvika denna fallgrop.

– I vårt projekt har planer ingått från första början för förankring av projektet, och uppföljningen kommer att vara rigorös, berättar Linda Dalbom.

Om modellen för medicinfri sömnvård ska slå genom, krävs bestående ändringar i sättet att agera – servicen måste integreras så väl att den blir en del av det dagliga arbetet.  En väsentlig del av projektet är därför tillräcklig utbildning bland primärvårdens aktörer i syfte att förstärka kunnandet.  Utbildningen sker i samarbete mellan Åbo yrkeshögskola och Åucs Sömn- och andningscenter.  Åucs Sömn- och andningscenter och Allmänmedicinska institutionen vid Åbo universitetet samarbetar forskningsmässigt för att uppfölja hur projektet påverkar servicesystemet och patientvården.

Digitala lösningar stöder handledningen i god livsstil

Olika digitala verktyg till stöd för handledningen i livsstilsändringar tas i allt högre grad i bruk inom Egentliga Finland.   Visserligen har sådana lösningar använts redan nu, men systematiskt arbete behövs för att en omfattande och homogen service ska kunna underhållas i längden – detta är en förutsättning för en lyckad integration av nya tillvägagångssätt som en del av arbetssättet inom primärvården.

Utprovningen av olika digitala lösningar ingår i programmet Framtidens social- och hälsocentral. Ett exempel är Onnikka-metoden.  Här är det frågan om en mångsidig digital applikation för viktkontroll, där en del av regionens hälsovårdscentraler medverkar. Applikationen har utvecklats vid Uleåborgs universitet, och vetenskaplig uppföljning har visat att applikationen ger nytta åt användaren.   I nästa skede testas programmet Verkkopuntari som förvaltas av hjärtdistriktet i Satakunta.

Den elektroniska tjänsten Omaolo finns redan att tillgå och kan användas av envar bl.a. för att göra en hälsokontroll online och att söka råd för lämpliga livsstilsändringar.   Omaolo innehåller också ett omfattande utbud av coachingprogram för bättre välbefinnande och hälsa. Dessa tjänster kommer att utnyttjas i allt högre grad framöver.

– Det är verkligen utmärkt att de kommunala primärvårdsorganisationerna i Egentliga Finland engagerat sig så aktivt med utprovning av nya tillvägagångssätt, berömmer planerare Linda Dalbom som är ledare för projektet.

Associerade projekt:

Medicinfri sömnvårdsmodell
Produktionsintegrerad livsstilshandledningsprocess
Digikliniken – central produktionsenhet för distanstjänster

Nyckelord: livsstilhandningsprocess , framtidens social- och hälsocentral , digikliniken