Gå över till innehållet

Strukturreformen

Enhetliga registreringsförfaranden effektiviserar det professionella social- och hälsovårdsarbetet och skapar trygghet för patienterna

Det är i första hand för klienten som uppgifter registreras. Därför den registrerade datan ska vara av hög kvalitet, väl tillgänglig och begriplig.  Då registreringsförfarandena blir mer enhetliga, blir det lättare att sköta klienten bättre, mer holistiskt, mer effektivt och på ett tryggare sätt än hittills.

Till strukturreformen inom social- och hälsovårdsreformen hör bl.a. projektet Förenhetligande av klient- och patientdatasystemen.  Projektet går ut på att förenhetliga registreringspraxis och att skapa lämpliga tillvägagångssätt.  I detta regionala, multiprofessionella samarbetsprojekt uppgörs instruktioner som är oberoende av vilket datasystem som används för registrering av uppgifter.  Detta förbättrar möjligheterna att utnyttja och komma åt nödvändiga klientuppgifter och befäster förutsättningarna att övergå till ett (eller flera) gemensamma datasystem.

– Fältet för social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland är splittrat och olika aktörer följer sina egna tillvägagångssätt och praxis som uppkommit och utvecklats under flera decennier. Det stora antalet olika klient- och patientdatasystem har också upprätthållit en splittrad dataadministration – så gott som varje kommun har sitt eget datasystem. Vi är ute för att reparera hela den splittrade och föga samverkande datamiljön, berättar projektchef Matti Franck vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Förenhetligande av registreringsförfarandena gäller primärvården, specialsjukvården och socialvården.  I projektgruppen som ska förenhetliga systemen ingår sakkunniga från alla dessa parter.

– Olika proffs från primärhälsovården och socialvården i kommunerna, från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och från företaget 2M-IT har jobbat med detta projekt sedan slutet av senaste år, berättar Ritva Isotalo-Rahkonen från 2M-IT. Hon är ledare för projektet som ska förenhetliga registreringsförfarandena.

Trippelspets: registrering av medicineringen, av vårdplanen och av klientens flyttningar

Korrekt, enhetlig och omsorgsfull registrering av uppgifter hör till de professionella plikterna. Vederhäftig registrering skapar trygghet för patienterna, minskar dubbelarbete och påskyndar vårdkedjan då all information är tillgänglig på en gång och ökar också tryggheten för den ansvariga personalen, då klientens medicinering, undersökningar, ändringar i hälsotillstånd och behandlingsåtgärder finns ordentligt noterade.  Registreringarna utgör grunden för vårdbesluten.

– Vi fokuserar på sex olika områden inom vårt projekt.   Tre av dessa berörs kort i det följande: praxis för registrering av medicineringen, registrering av hälso- och vårdplanen samt praxis för registrering av patientens flyttningar. Det sista avser registrering av flytt exempelvis från en vårdavdelning eller ‑enhet till en annan eller från specialsjukvården till hemvården.  Alla sådana förflyttningar måste registreras, betonar Isotalo-Rahkonen.

Informationen gällande medicinering och vårdplan måste alltid vara pinfärsk och uppdaterad – annars finns en risk för dubbla registreringar och direkta vårdfel.

– Om man vet var i processen klientens lab- eller röntgenundersökningar är, kan onödiga upprepningar av samma undersökningar undvikas.  Detta skulle förstås påskynda vårdprocessen.

De tre övriga områdena som står i fokus gäller gemensamma data för social- och för hälsovården, vissa prestationsmätare och registrering av statistiska uppgifter.

Kräver mera tid i början, men sparar tid i slutändan – både för proffsen och klienten

Institutet för hälsa och välfärd THL har gett ut guiden Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä (på finska) som professionellt verksamma personer inom social- och hälsovården kan använda för att på nationellt plan utveckla multidisciplinärt samarbete och den informationshantering som samarbetet kräver.  Projektet för förenhetligandet av registreringsförfarandena i Egentliga Finland utnyttjar också instruktionerna i guiden, men projektmålet är att skapa sådana enhetliga anvisningar uttryckligen för regionen Egentliga Finland som skulle vara oberoende av olika operativsystem.  På detta sätt blir det lättare att övergå senare till ett enhetligt datasystem – eller flera – som kommunicerar sinsemellan.  Detta är ju syftet med hela det pågående projektet kring klient- och patientdatasystem.

Ritva Isotalo-Rahkonen berättar att instruktioner som inte är bundna vid specifika datasystem torde fås klara i augusti eller september, och kan då presenteras för organisationen. Därefter uppgörs en implementeringsplan.

Registrering gynnar framför allt klientens

Projektet Kansa-koulu III som drivs av socialvården ger utbildning i registrering av socialvårdsstrukturer.  Strukturerad registrering ger information med mångsidig nytta.  Detta grundar sig på strikt klassificering av information som klienten upplåter också i alldeles fri form och vid olika tidpunkter.  Informationshelheten blir enhetligt identifierad, elektroniskt sökbar och överförbar mellan olika system och över organisationsgränser.  Möjligheter till utvidgad användning av Kanta-tjänsterna finns också.

Det är i första hand för klienten som uppgifter registreras.  Den registrerade datan ska vara av god kvalitet, väl tillgänglig och begriplig.  Visserligen kräver registreringen tid, men då registreringen görs ordentligt från första början och är tillgänglig för alla berörda parter, blir tidsinbesparingen under hela patientens vårdkedja betydande både för klienten och för alla dem som arbetar professionellt inom social- och hälsovårdens olika knutpunkter av vårdkedjan, påpekar Isotalo-Rahkonen.

Då registreringspraxisen blir mer enhetlig blir det lättare att sköta klienten bättre, mer holistiskt, mer effektivt och på ett tryggare sätt än hittills. Och då informationen är korrekt, enhetlig, uppdaterad och lättillgänglig, kan kvaliteten av verksamhetsledningen förbättras.  Därmed stöder projektet också ledning genom information.

Associerade projekt:

Förenhetligande av klient- och patientdatasystemen

Kunskapsbaserad ledning

Nyckelord: kunskapsbaserad ledning , data , registrerning , information , patientdatasystem