Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Forskning, utveckling, innovation och kompetens – FUIK i fokus

Målsättningen för den nyetablerade temagruppen forskning, utveckling, innovation och kompetens (FUIK, tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen – TKIO på finska) är att garantera bibehållna villkor för forskning av hög kvalitet, innovation, utveckling, utbildning och kontinuerlig inlärning i samband med förberedelserna inför Egentliga Finlands välfärdsområde.  Målsättningen gäller också sedan välfärdsområdet aktiverats och etablerats. FUIK-helheten ska utgöra en grundfunktion för välfärdsområdet.

Åbo universitet koordinerade under senaste regeringsperiod temagruppen forskning, utbildning och utveckling som leddes av Kalervo Väänänen. Denna verksamhet hänförde sig till social- och hälsovårdsreformen.  Arbetsgruppen har åter sammankallats under Åbo universitets ledarskap i syfte att stöda utvecklingen av hälsovårdreformen i Egentliga Finland.  Den nyinkallade gruppens uppgift är att fortsätta den tidigare arbetsgruppens och dess undergruppers arbete.

I FUIK-gruppen ingår mångsidig expertis från högskolor och arbetslivet

Ordföranden för FUIK-gruppen som inledde sitt arbete i våras är forskningsöverläkare, professor Päivi Rautava (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet) och vice ordförandena är forskningschef Miia Tuominen (Åbo universitet) samt VD, ändringskoordinator Tapio Häyhtiö (Vasso, Åbo stad). Temagruppen utgör ett regionalt nätverk som ska stöda experterna i organet för förändringshanteringen av innehållet i hälsovårdsreformen för Egentliga Finlands del.

Fem underarbetsgrupper har grundats under temagruppen FUIK:

forskning, ordf. Päivi Rautava
innovation, ordf. Eriikka Siirala
utveckling, ordf. Pia Suvivuo
examensutbildning, ordf. Anne Isotalo
kompletterande utbildningen och kontinuerlig inlärning, ordf. Tuija Lehtikunnas

FUIK-temagruppen styr undergruppernas verksamhet och är den förenande länken mellan undergrupperna.  Temagruppens presidium remitterar ärenden som behandlats av undergrupperna för vidare behandling till den ansvariga beredningsgruppen för utvecklingen av social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland.  Detta arbete kommer att ske i tätt samarbete med ändringsorganisationen för social- och hälsovårdsservicen i Egentliga Finland.

– För oss är det en viktig utgångspunkt att de kommande strukturerna och arbetssätten för FUIK utnyttjar existerande processer.  Dessa processer har redan genomgått en lång utveckling och är fungerande och det är viktigt att kompetensen inom dessa processer bevaras. Vår arbetsgrupp anser att FUIK-helheten bör vara en av det blivande välfärdsområdets primära uppgifter.  Vår målsättning är också att koppla ihop FUIK-temagruppens arbete med utvecklingen inom västkustens samarbetsområde och informations/kunskapsledningen, berättar Päivi Rautava.

Resultatet blir åtgärdsförslag för beredning av välfärdsområdet

Arbetet inom underarbetsgrupperna har pågått sedan maj.  Målsättningen är att utnyttja det tidigare beredningsarbetet för att uppgöra en rapport som innehåller de viktigaste FUIK-åtgärderna och observanda som berör planeringen och aktiveringen av välfärdsområdet.  I sin rapport presenterar varje underarbetsgrupp de åtgärder som ska prioriteras inom respektive ansvarsområde.

Enligt Päivi Rautava kommer rapporten att remitteras för en omfattande kommentarrunda i syfte att garantera att den kommer att innehålla en så mångsidig och mångsektoriell syn som möjligt.    Målet är inställt på att överräcka rapporten i början av år 2022 till dem som bereder Egentliga Finlands välfärdsområde.

Under hösten kommer också kommunerna i Egentliga Finland att tillställas en förfrågan kring resurserna för FUIK-verksamheten till den del det gäller social- och hälsovården. Denna kartläggning ska klargöra hurdan FUIK-verksamhet pågår i kommunerna och hur mycket resurser bundits för detta ändamål i kommunerna i dag.  Resultatet av utredningen blir en uppskattning av resursbehovet för FUIK-verksamheten inom det blivande välfärdsområdet.  FUIK-temagruppen samarbetar också i kommunikationsfrågor med de parter som utvecklar social- och hälsovården i Egentliga Finland.

Ytterligare information:

Päivi Rautava, paivi.rautava@tyks.fi
Miia Tuominen, miia.tuominen@utu.fi
Tapio Häyhtiö, tapio.hayhtio@vasso.fi

Rapporterna från senaste beredningsperiod (2018) under ledning av Kalervo Väänänen