Gå över till innehållet

Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider i Egentliga Finland: det temporära välfärdsområdets beredningsorgan har tillsatts

Den tillfälliga administrationen som ska förbereda det nya välfärdsområdet i Egentliga Finland har stadfästs. Alla parter har enhälligt godkänt sammansättningen av det temporära beredningsorganet som leder förberedandet för social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet i landskapet.  Detta betyder att man i Egentliga Finland officiellt kan sätta igång med att bygga det blivande välfärdsområdet.  

Förberedandet av det temporära beredningsorganet för det blivande välfärdsområdet i Egentliga Finland har tillsatts. Kommunerna, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikten och regionens räddningsväsende godkände enhälligt sammansättningen av det temporära beredningsorganet. Den sammanträder till sitt första möte 7.9.2021.

Det temporärara beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform samt räddningsverkets reform (så kallade sote- och pela-reformerna) fram till mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över.  Det temporära beredningsorganet deltar bl.a. i att utreda vilken egendom ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal ska ingås, besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och delta i att arrangera det första välfärdsområdesvalet.

Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att vara det näst största välfärdsområdet i vårt land från och med 1.1.2023. Välfärdsområdet kommer att vara en stor arbetsgivare med ca 21 000 anställda.

Tretton medlemmar i det temporära beredningsorganet

Organet representerar alla kommuner och kommunförbund i Egentliga Finland. Medlemmarna i organet har utsetts jämlikt bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistrikten och det regionala räddningsväsendet.

Antalet medlemmar uppgår till 13 och det temporära beredningsorganet utser ordförandena bland sina egna medlemmar. Direktören för Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt Matti Bergendahl står på förslag som ordförande och kanslichefen vid Åbo stad Tuomas Heikkinen som vice ordförande.

Sammansättningen av Egentliga Finlands temporära beredningsorgan:

Ordinarie medlem                                         Suppleant

Åbo:
Tuomas Heikkinen, Åbo (vpj)                        Max Lönnqvist, Åbo
Riitta Liuksa, Åbo                                          Laura Saurama, Åbo
Mikko Pakarinen, St. Karins                          Krista Ryödi, Lundo
Seija Österberg, Virmo                                  Juha Sandberg, Reso

Salo:
Tero Nissinen, Salo                                              Marjaana Sorokin, Somero   

Loimaa:
Jari Rantala, Loimaa                                            Carita Maisila, St. Mårtens

Nystad:
Anne Takala, Nystad                                      Atso Vainio, Nystad

Åboland:
Patrik Nygren, Pargas                            Erika Strandberg, Kimitoöns kommun

Specialomsårgsdistrikten (KTO/Kårkulla)
Sari Hietala, KTO                                            Otto Ilmonen, Kårkulla

VSSHP:
Matti Bergendahl, (pj) VSSHP                           Petri Virolainen, VSSHP
Arja Pesonen, VSSHP                                           Saija Stenbacka, VSSHP
Sirpa Rantanen, VSSHP                                       Mikko Pietilä, VSSHP

Räddningsväsendet:
Jari Sainio, Regionala räddningsverket        Mika Viljanen, Regionala räddningsverket

 

– Ett viktigt steg i riktning mot etablering av välfärdsområdet i Egentliga Finland har nu tagits – något som ligger i alla regioninvånares intresse. Vi har en synnerligen arbetsdryg höst och vinter framför oss, då vi ska bygga upp det blivande välfärdsområdet, säger direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Matti Bergendahl.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för beredningsorganets förvaltningsmässiga stöd och operativa ledningsansvar.

– Vår målsättning är entydig – vi vill alla gemensamt garantera våra klienter bättre preventiv service än tidigare, smidigare servicekedjor och friktionsfriare tillgång till vård då det behövs, säger Åbo stads kanslichef Tuomas Heikkinen.

Tidtabell: social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt den ursprungliga tidtabellen

  • Välfärdsområdena har grundats 1.7.2021, då lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.
  • Det temporära beredningsorganet fungerar som interimistiskt förvaltningsorgan t.o.m. 28.2.2022.
  • Mandatperioden för områdesfullmäktige börjar 1.3.2022.
  • Välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023.  Ansvaret för organisering av tjänsterna som ingår i social- och hälsovårdstreformen övergår då från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

    Till VSSHP.fi