Gå över till innehållet

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Hundratals anställda inom elev- och studerandevården utbildas i att möta de ungas mentala problem i Egentliga Finland

Inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral erbjuds personalen inom elev- och studerandevården i Egentliga Finland utbildning i att förebygga och med lämpliga medel behandla de vanligaste mentala störningarna.  Målet är att utbilda över 300 proffs inom elev- och studerandevården under läsåret 2021–2022 i Egentliga Finland.

De ungas problem med den mentala hälsan och rusmedel har ökat, och var femte ungdom har mentala störningar.  Man vet att tidig intervention och tidigt stöd är effektiva medel att minska framtida risker och främja konvalescensen hos ungdomar.  Det finns ett allt större behov inom primärvården att stärka kunnandet och att ta fram metoder inom detta område för att möjliggöra tidigare intervention i rätt tid för allt fler.

I programmet Framtidens social- och hälsocentral, som lanserats av Social- och hälsovårdsministeriet, är ett av målen att förbättra mentalvårdsservicen och göra den tillgänglig med låg tröskel inom elev- och studerandevården i skolor och läroverk.

– Barn och ungdom måste få hjälp i sin vardagsmiljö med att klara av mentala störningar. Här intar skolorna och läroverken en central roll, säger projektledare Mia Oksa.

Utbildningen som är avsedd för professionella inom elev- och studerandevården i högstadierna och andra gradens läroverk omfattar tre utbildningsdagar och tio handledningsträffar i metodarbete.  Kostnaderna för utbildningen täcks av utbildningsprogrammet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

– Det är av största vikt att cheferna och hela ledningen förbinder sig och stöder metodutbildningen och ibruktagande av metoderna. Vår önskan är därför att skolorna och läroverken redan nu, i god tid, skulle beakta dessa utbildningar då de planerar nästa skolår, säger Oksa.

I syfte att stärka kunnandet och att garantera ibruktagandet av de nya metoderna vore det viktigt att flera personer från samma skola / läroverk skulle delta i samma utbildnings- och metodhandledningsgrupper.

Utbildningen på tre dagar arrangeras månatligen under hösten 2021 och våren 2022. De som deltagit i utbildningsdagarna kommer därefter att påbörja metodhandledningen som pågår med 3–4 veckors intervall.  Varje metodhandledningsträff tar 1,5 timmar i anspråk. Datumen för utbildningsdagarna fastslås under sommaren och då blir det också möjligt att anmäla sig.

Ämnesrelaterade projekt:

Utveckling av mental- och rusvårdsservicen med låg tröskel för barn och unga

Nyckelord: utbildning , mentalvårdstjänster