Gå över till innehållet

Hakutulokset

Hundratals anställda inom elev- och studerandevården utbildas i att möta de ungas mentala problem i Egentliga Finland

Inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral erbjuds personalen inom elev- och studerandevården i Egentliga Finland utbildning i att förebygga och med lämpliga medel behandla de vanligaste mentala störningarna.  Målet är…
Läs mer »

”Bara något hade öppnat ögonen för den unga med problem, inte sett hen som ett problem”

Västkustens kunskaps- och stödcenter för barn och unga, som kallas pilotprojektet OT, har startat genom kartläggning av både samarbetspartners och parallellprojekt. Perspektivet på utvecklingsarbetet är mångsidigt. Vid sidan om all expertis och…
Läs mer »

Servicen för barn, unga och familjer förbättras genom gemensam sysselsättning

Splittrad service har varit en av de stora utmaningarna i Egentliga Finland inom social- och hälsovårdstjänsterna för barn, unga och familjer.  I regionen förekommer rätt litet styr- och servicestrukturer som skulle binda…
Läs mer »

Pilotprojekt:  västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och unga

I pilotprojektet skapas ett multiprofessionellt kunskaps- och stödcenter som arbetar i form av ett nätverk.  Enheten befinner sig i västkusten och erbjuder för barn, unga och familjer kraftigt nätverksstöd och hjälp i…
Läs mer »

Utveckling av mental- och rusvårdsservicen med låg tröskel för barn och unga

Elev- och studerandevården kommer att stärkas vad gäller know-how, och de fungerande processerna vid interaktionen mellan barn och unga med mentala problem och rusmedelsproblem kommer också att stödas jämte själva vården. Personalens…
Läs mer »

Preventiv munhälsovård för barn och unga

Statsrådets förordning om rådgivningsverksanhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (2011/338) syftar till att  säkerställa att hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna är planmässiga, uppvisar en enhetlig nivå och…
Läs mer »

Erfarenhetskompisarna hämtar viktig erfarenhetsbaserad information kring barnskyddsfrågor som behövs då kombinationsenheten utvecklas

Vid utvecklingen av barnskyddsservicen blir rösten av barn, unga och familjer som behöver ett stödnätverk fortfarande ofta ohörd eller alltför svag.  I pilotprojektet kring västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och…
Läs mer »

Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga Finland

Distansutbildning kring metoden Föra barnen på tal ordnas i Egentliga Finland särskilt för professionella som arbetar med vuxna med mentala problem eller rusmedelproblematik. Målsättningen är att utbilda 100 nya metodanvändare under loppet…
Läs mer »

Flerprofessionell kommunikation ger bättre gränsöverskridande kommunal service

Inom de flerprofessionella projektgrupperna som utvecklar arbetssätt för servicekedjor och tjänstehelheter (SKTH) kommunicerar man genom arbetsgruppsarbete, där var och en deltagare bidrar med sin specifika expertis till pusselspelet.  Slutresultatet blir mycket mera…
Läs mer »

Utveckling av nätverk och förenhetligande av tjänster

Utveckling av familjecenternätverket Verksamheten inom social- och hälsovårdstjänsterna, de kommunala tjänsterna och tjänster som produceras av organisationer, samfund och församlingar för barn, unga och familjer ska utvecklas så att de fungerar samordnat…
Läs mer »

Mindre övervikt och stillasittande

Näring av god kvalitet, tillräcklig sömn och motion har stor betydelse för människans välbefinnande.  Levnadsvanorna är centrala då det gäller att förebygga övervikt och välståndssjukdomar. Hälsosamma levnadsvanor skapas redan i barndomen och…
Läs mer »

Minskad konsumtion av rusmedel

En minskning av användningen av rusmedel är ett centralt mål då det gäller att befrämja befolkningens välbefinnande och hälsa.  Underarbetsgruppen för preventiv rusmedelsvård i Egentliga Finland ansvarar för utvecklingsarbetet i samarbete med…
Läs mer »

Stöd från rätt plats – Tuki oikeasta paikasta (TOP) 

Stöd från rätt plats (TOP-projekt) är ett projekt som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och som syftar till att utveckla sektorövergripande barnskydd i västra Finland. Projektet är ett av fem regionala utvecklingsprojekt…
Läs mer »

Sote behöver mera hyte, d.v.s. social- och hälsoreformen bör befrämja välfärden och hälsan ännu mera

I samband med utvecklingen av social- och hälsovårdens tjänster har man i Egentliga Finland också lyft kraftigt fram betydelsen av att befrämja ”hyte”, d.v.s. välfärd och hälsa (hyvinvointi ja terveys à hyte).
Läs mer »

Vi lämnar inte en kamrat – projekt till stöd för arbetsförmågan

En servicehelhet till stöd för arbetsförmågan ska utarbetas som en del av verksamheten hos Framtidens social- och hälsocentral.  Målsättningarna för detta projekt är att bättre identifiera behovet att stöda arbetsförmågan och att…
Läs mer »

Arbetsgrupperna

Medlemmarna i chefsmötet för social- och hälsovårdsformen i Egentliga Finland Åbo stad, Ledare för verksamhetsområde Riitta Liuksa, ordf. Aura kommun, Socialdirektör Sirpa Kunnas St. Karins stad , Social- och hälsodirektör Mikko Pakarinen…
Läs mer »

Temagruppen

1. Temagruppen för främjande av välbefinnande och hälsa Regionchef Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 0400 653 379, [email protected] Projektgruppen för organisationsarbete Regionchef Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn.
Läs mer »

Vidareutveckling av Familjecentermodellen

Primärvårdsservicen för barn, unga och familjer ordnas som en samordnad entitet av Framtidens social- och hälsocentral. Utvecklingsarbetet inom projektet hjälper olika aktörer att starta och vidareutveckla familjecenterarbetet.  Det stöder också det arbete…
Läs mer »

Projektet Föra barnen på tal

Målsättningen för projektet är att svara i ett tidigare skede än nu på behovet av stöd för barn och deras familjer och att erbjuda det stöd som behövs i rätt tid. Inom…
Läs mer »